Rusutsu Restaurant EastVillage
【Open】11:00 – 19:00
【Address】25-1, Izumikawa, Rusutsu-mura, Abuta-gun, Hokkaido
【MAPCODE】385 319 063*74